Folkert Bergsma

1. Afscheidsbrief aan familieleden
Bron: Originele brief Folkert + transcriptie

Pag 1. -  voorzijde
                                                                                            Assen, 14-2-'44
1.) Bergsma !        Geliefde Vader, Moeder, Sienie, Tine, Ellie en Frans,
                                               Wat ik niet verwacht had, is vanmiddag 
gebeurd: Om ± 12.15 werd ik naar het gerecht in Assen gebracht, dat 
mij ter dood veroordeelde. Morgen zullen we waarschijnlijk 
terechtgesteld worden. [--------------doorhaling censuur--------------------
---------------------------] Daar zal het dan zeker gebeuren. Ik heb zoeven 
mijn bijbel gekregen. Ik heb nog ± 2 uur de tijd voor het licht uit-
gaat. Ik mag ook een apart briefje aan Rie schrijven. Dat we 
geen afscheid meer kunnen nemen, is misschien voor U wel 
het beste. Het zou toch geen afscheid voor altijd zijn. [--------- 
-------------------doorhaling censuur -----------------------------
-------------------------------------]. Ik ben gelukkig erg rustig, al 
kwam dit alles wel als een donderslag bij helderen hemel. Het 
is voor mij niet erg. Maar jullie allemaal achterlaten, dat is zo 
moeilijk. Mijn zakbijbeltje geef ik aan Rie, de grote geïllus-
treerde is voor Vader en Moeder en de derde (van de Bavinck
school) voor de anderen. Als ik wilde, zou ik de hele nacht wel 
kunnen doorschrijven, maar wat ik jullie te zeggen heb,
kan ook in een kort briefje: waar ik kracht uit put (en
 jullie moeten dat ook doen) zijn o.a. de volgende teksten uit 
Johannes: “Het woord was God, en het is vlees geworden, en uit Zijne
volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.” 
Ja, amen! Vader en Moeder, dankt God dat jullie nog 4 kinderen 
overhouden. Ik heb zo pas voor het eerst heel even gehuild.
Jullie zullen het ook zo moeilijk krijgen. Ik hoop dat Vader het 

Pag 1 - achterzijde

druk blijft hebben op school en met andere karweitjes en Moeder in
de huishouding. Mijn aards bestaan kunnen jullie niet rekken of
redden, maar ik ben als Verbondskind geboren en hoop zo, neen zal
zo, de eeuwigheid ingaan. Weest dan vertroost door de gedachte,
dat als U deze brief krijgt, een van uw vijftal de plaats van be-
stemming heeft bereikt. U heeft me dus geen ingenieur zien
worden, maar dat is toch niet het voornaamste? Misschien
is het voor Frans weggelegd. Het 3x voor mij gestorte geld kan dan 
misschien voor hem dienen. Dus Vader en Moeder vaarwel. Weent
niet want ook voor U is een kroon weggelegd. Sienie meid, wordt ge-
lukkig met Jan. Jullie hebt beide de goede keus gedaan, dus
dan komt het goed, wees een zonnetje in huis. We waren zulke
goede kameraden. Vervang me. Tine, blijf zo trouw en eerlijk als
je altijd was. Houd, dat je hebt, opdat niemand je kroon neme.
Je weet de weg. Vader en moeder hebben hem zo goed ze konden ge
wezen. Ellie, wees voor anderen wat je zijn kunt. Je bent zo
vrolijk van aard. Blijf dat, dan kun je veel leed verzachten.
Aanbid Jezus als je Zaligmaker. Frans, jong, jij wordt nu de
“kroonprins”. Werk hard en doe je best Vader en Moeder het
leven zo goed mogelijk te maken. Ik had zulke mooie plan-
nen voor de toekomst maar het kan niet. Jij moet nu mijn
plaats innemen. – . Weest allen goed voor Rie. Beurt haar op
en leidt haar af - . Vergeeft het mij als ik vaak niet zo geweest
ben als het moest. God heeft het mij om Christus wil reeds ver
geven. Verder heb ik eigenlijk niets meer te zeggen. Doe de groeten
aan Jan, Wim en zijn familie, aan onze eigen familie, aan de
familie Bakker en de Westra’s in Sexbierum, vooral de vrouw van

Pagina 2. - voorzijde

2.) Rients Westra en wens haar Gods bijstand. Groet
verder alle bekenden. Het is te veel om ze alle
maal op te noemen [---------------doorhaling censuur---
---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------]. Voorlopig eindig
ik. Nu eerst aan Rie schrijven. Misschien 
schiet me straks nog iets te binnen. Weest 
sterk. De genade des Heren Jezus Christus 
en de liefde Gods en de gemeenschap des Heili
gen Geestes zij met jullie allen. Jullie moeten 
maar veel Gezang 17 zingen. Dat is zo mooi. 
Ik zal deze waarheid gauw ondervinden. Dààg
                    Folkert.
Vader: Het boekje van prof Greydanus (CalV.)
Moeder: groot couvert
Sienie: klein couvert    Frans: passerdoos
Tine: kinderpaplepel    Wim: "Cantemus"
Ellie: psalmboekje        dr Koole: "Wij wilden Jezus wel 
                                                                       zien."    Z.O.Z.

Pagina 2. - achterzijde

fam Bakker: Het boek van Daan van der Zee (dat ik
op mijn verjaardag van hem kreeg).


2. Briefje aan Rie Westra, de vriendin van Folkert
Bron: kopie briefje uit boek "Fan Liauckama"

Afscheidsbriefje aan Rie Westra          14 Februari 1944
Een laatste aanden
ken voor mijn lieve
meisje Rie.

           Folkert

van Vader en Moeder          Ps 119:33

Originele brief Folkert Bergsma

Download Originele Afscheidsbrief (pdf)

Folkert & Rie, zomer 1943
Folkert en Rie, zomer 1943

[Bron: Tresoar, Leeuwarden]