Gerben Désire Oswald

I. Afscheidsbrief aan zijn zuster en zwager
Bron: transcriptie uit het boek "De Eerebegraafplaats te Bloemendaal"

Geliefde Zuster en Zwager,

Mag nog eenmaal schrijven en ik hoop dat je je goed zult houden bij 't ontvangen van deze brief. Want dan zal ik weer verenigd zijn met vader en moeder en 't eeuwige leven bezitten. (....) Als je me weer kon terug zien zou je me geheel veranderd terug zien want hier leerde ik grondig Gods woord kennen. Elke avond zongen wij psalmen ter eere Gods en helaas hier pas leerde ik 't 'Onze Vader' kennen. Ik zie er dan ook niet tegen op want ik weet dat Jezus Christus ons op dat ogenblik niet alleen zal laten. Je zult 't wel vreemd vinden dat ik zo schrijf, maar je weet niet wat kracht ik uit de Bijbel kreeg en ontvangen heb. Laat me nu eens vragen hoe 't met Douwe gaat. Ik hoop dat hij reeds gezond en wel is. Catharina ik ga nu eindigen en breng voor mij de hartelijke groeten aan de fam. Stellingwerff en andere bekenden over. 

Met de hartelijke groeten en een stevige poot en zoen van je broer en zwager Gerben.


II. Afscheidsbrief aan zijn broer, zuster en familie
Bron: getypte versie van de familie Oswald

                                                                          14 Februari 1944
Geliefde broer, zuster en fam.

Mag nog eenmaal U schryven en ik hoop dat je niet
bedroeft zult zyn over myn heengaan want bedenk
dat niets geschied buiten Gods wil om. Hier in de 
gevangenis leerde ik "t Onze Vader" en de Bybel
grondig kennen. Ja 't is al treurig genoeg dat ik 
't juist hier moest leren kennen, maar staat er ook
niet geschreven dat "Vele eersten zullen de laat-
sten zyn en vele laatsten de eersten."
    Ik hoop dat je 't me kunt vergeven wat ik heb
gedaan.

    Myn testament had ik reeds lang gemaakt en ligt
by Oom Auke. Ik benoem je daarin als uitvoerder
van myn laatste wil beschikkingen. Breng voorts
myn hartelyke groeten aan Finie, Opoe en de Jon-
gens over. en aan al de verdere fam. leden en ken-
nissen.
    Laat ik je nog zeggen dat we elke avond nog
psalmen konden zingen tot Gods eer en ik hoop ook
in de laatste ogenblikken kracht van "Jezus Chris-
tus" te ontvangen.
    Ik ga nu eindigen, met de hartelyke groeten en
een stevige handdruk van je
                                                   broer
                                                      Gerben.

 

 


Het is onbekend of de originele brieven van Gerben D. Oswald nog bestaan. Verdere informatie hierover kan worden gemaild naar mail@kpsexbierum.nl

Gerben Oswald, Groningen

De laatste (politie)foto van Gerben, huis van bewaring of Scholtenhuis, december '43 Groningen

[Bron: beeldbankwo2.nl - Verzetsmuseum Friesland/ Oorlogs & Verzetsmateriaal Groningen]